Közlemény

13.P.22.221/2017/7.

 

„KÖZLEMÉNY”

 

A Szegedi Törvényszék a 2018. március 7. napján meghozott 13.P.22.221/2017/7. számú ítéletével megállapította, hogy a SZEGÁNA Növényi Termékelőállító, Feldolgozó és Értékesítő Kft. 2013. óta hatályos általános szerződési feltételben foglalt alábbi kikötései tisztességtelenek, ezért a kikötések alkalmazójával szerződő valamennyi félre kiterjedő hatállyal érvénytelenek. Az érvénytelenség megállapítása nem érinti azokat a szerződéseket, amelyeket a megtámadásig – 2017. december 21.- már teljesítettek.

Az általános szerződési feltétel Bevezető rendelkezések 1. pontja utolsó mondata: ;;…Tájékoztatjuk, hogy a webáruház böngészésével, illetve a webáruházban való regisztrációval a felhasználó elfogadja az általános szerződési feltételeket…”

Az általános szerződési feltétel Regisztráció/elfelejtett jelszó – második mondat: ;;…A regisztrálással elismeri, hogy jelen általános szerződési feltételeket elolvasta, ismeri és azokat elfogadja.”

Az általános szerződési feltételek csak abban az esetben válnak a felek közötti konkrét szerződés részévé, ha két együttes feltétel teljesül, az alkalmazó lehetővé teszi, hogy azok tartalmát a másik fél legkésőbb a szerződéskötéskor megismerje és azokat kifejezetten ráutaló magatartással elfogadja. A fenti 2 pont nem felel meg a Ptk. 6:78. § (1) és (2) bekezdésében foglalt feltételeknek, ezért azok a Ptk. 6:102. § (1) bekezdése alapján tisztességtelenek.

Az általános szerződési feltétel Bevezető rendelkezések 1. pontjának utolsó fordulata: ;;…Nyilatkozik, hogy megfelel az általános szerződési feltételek és a vonatkozó jogszabályok előírásainak.”

Az általános szerződési feltétel Bevezető rendelkezések 8. pontja: ;;…Az általános szerződési feltételek ismerete a felhasználó kötelezettsége…”

Az általános szerződési feltételek ezen pontjainak megfogalmazása nem egyértelmű, nem világos  a fogyasztók számára, ezért ezek a Ptk. 6:102. § (1) bekezdés és 6:103. § (2) bekezdése alapján tisztességtelen rendelkezésnek minősülnek.

Az általános szerződési feltétel a Vásárlástól való elállás jogáról rendelkező 1-3. és 5. pontjai: ;;…A 17/1999. (II.5.) Kormányrendelet szerint kiszállítás választása esetén a fogyasztó a vásárlástól számított 8 munkanapon belül indoklás, vagyis külön magyarázat nélkül elállhat.

Az elállási jogot a megrendelő a termék kézhezvételének napjától, ha eddig az időpontig nem kapta meg a megrendelés írásbeli megerősítését, ennek kézhezvételétől számított 8 munkanap elteltéig, legfeljebb azonban a termék kézhezvételétől számított három hónap elteltéig gyakorolhatja.

Írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot 8 munkanapon belül elküldeni.

Szolgáltatás esetében, ha a nyolc napos elállási határidő előtt a teljesítés a fogyasztó beleegyezésével már megkezdődött, a fogyasztó nem gyakorolhatja elállási jogát…”

Az általános szerződési feltételeknek ez a rendelkezése megtévesztően jelöli meg a fogyasztót megillető elállási és felmondási jogról rendelkező jogszabályt. Az helyesen a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet. Ezen túl az elállási jog gyakorlására vonatkozó napok száma a fogyasztó javára hátrányosan került meghatározásra. A rendelet 14 napban állapítja ezt meg, szemben az általános szerződési feltételekben rögzített 8 munkanappal. Ezért ezek a rendelkezések tisztességtelenek és így érvénytelennek minősülnek.

Az általános szerződési feltétel Bevezető rendelkezések 2. pontja: ;;…A webáruház fenntartja magának a jogot, hogy az általános szerződési feltételeket módosítsa.”

A Ptk. 6:191. § (1) és (4) bekezdése szerint a felek közös megegyezéssel módosíthatják a szerződés tartalmát, vagy megváltoztathatják a kötelezettségvállalásuk jogcímét. A szerződés tartalmát valamelyik fél egyoldalúan akkor módosíthatja, ha ezt a szerződésben kikötötték, vagy ha a felet erre jogszabály feljogosítja. A Ptk. 6:104. § (2) bekezdés d) pontja szerint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződésben az ellenkező bizonyításáig tisztességtelennek kell tekinteni különösen azt a kikötést, amely lehetővé teszi, hogy a vállalkozás a szerződést az abban meghatározott alapos ok nélkül módosítsa, különösen hogy a szerződésben megállapított pénzbeli szolgáltatás mértékét megemelje, vagy lehetővé teszi, hogy a vállalkozás a szerződést alapos okkal módosítsa ha ilyen esetben a fogyasztó nem jogosult a szerződéstől elállni vagy azt felmondani. A hivatkozott szerződési feltétel minden korlátozás, illetőleg a módosításra lehetőséget adó alapos okok taxatív felsorolása nélkül jogosítja fel a vállalkozást a szerződés tartalmának bármilyen okból történő egyoldalú módosítására, ezért ez a kikötés a Ptk. 6:104. § (2) bekezdés d) pontja alapján tisztességtelen és érvénytelen.

Az általános szerződési feltétel Jogkikötés – utolsó mondat: ;;…Bírósági út igénybevétele esetén kikötik a Szegedi Városi Bíróság és a Szegedi Törvényszék kizárólagos illetékességét.”Az idézett rendelkezés a Ptk. 6:104. § (1) bekezdés i) pontja alapján tekinthető tisztességtelen és így érvénytelen kikötésnek. mert olyan kikötés, amely kizárja vagy korlátozza a fogyasztó peres vagy más jogi úton történő igényérvényesítésének a lehetőségét.”